انسانها بر دو گونه اند: يكي، او كه در تاريكي بيدار است و ديگري، او كه در روشنايي خواب است

پنج شنبه 4 اردی‌بهشت 1393