دوست همه كس، دوست هيچ كس نيست.

جمعه 29 فروردین 1393